سبک شوتر در بازی ها زیر مجموعه بازی های اکشن است که گیمر باید با تیر اندازی به دشمنان آنها را از بین ببرد.