در بازی های اکشن برای پیشروی در داستان بازی ، کاراکتر از زد و خورد با سلاح های مشت ، لگد و گرم و سرد استفاده میکند